OUR CHALLENGE: “CHOOSE TO LIVE A LIFE THAT MATTERS.”

Topic |  

OUR CHALLENGE: “CHOOSE TO LIVE A LIFE THAT MATTERS.”

Topic |  
 ADVERTISEMENT 

boholano-thumb“Choose to live a life that matters.”
“Piliin na mabuhay na may halaga.”

Ready or not, someday it will come to an end.

There will be no more summers, no minutes, hours, or day.

All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else.

 ADVERTISEMENT 

Handa man o hindi, bukas-makalawa matatapos din ito.

Wala ng tag-araw, wala ng minuto, oras, o araw.

Lahat ng bagay na naipon mo, iningatan o kinalimutan ay maipapasa na sa iba.

 

Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance.

It will not matter what you owned, or what is owed.

Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear.

 ADVERTISEMENT 

 So too, hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire.

 ADVERTISEMENT 

Ang iyong yaman, kasikatan at panandaliang kapangyarihan ay mawawalan ng saysay. Wala ng halaga ang pag-aari mo, o binigay sa’yo. Ang hinanakit, sama ng loob, pagkabigo, at inggit ay mawawala na. Katulad din ng pag-asa, pangarap, plano, at mga dapat pang gawin ay lilipas din.

The wins and losses that once seemed so important will fade away.

It won’t matter where you came from, or on what side of the tracks you lived, at the end.

 ADVERTISEMENT 

It won’t matter whether you were beautiful or brilliant.

Even your gender and skin colour will be irrelevant.

 ADVERTISEMENT 

Ang panalo at pagkatalo na dating sobrang mahalaga ay maglalaho.

Hindi na mahalaga kung saan ka nanggaling, o kung kanino ka pumanig, sa  huli.Hindi na mahalaga kung maganda ka o matalino.

Kahit ang kasarian at kulay ng balat mo ay wala ng saysay.

So what will matter? 

Ano nga ba ang mahalaga?

How will the value of your days be measured? 

Paano nga ba susukatin ang halaga ng mga araw mo sa buhay?

What will matter is not what you bought, but what you built; 

Ang mahalaga ay hindi ang nabili mo, kundi ang ginawa o itinayo mo.

Not what you got, but what you gave. 

Hindi ang nakuha o na tanggap mo, kundi ang ibinigay mo.

What will matter is not your success, but your significance.

Ang mahalaga ay hindi ang iyong tagumpay o kasikatan, kundi ang iyong kabuluhan o kahalagahan.

What will matter is not what you learned, but what you taught.

Ang mahalaga ay hindi ang iyong natutunan, kundi ang iyong naituro sa iba.

What will matter ….is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice….that enriched, empowered or encouraged others to emulate your example.

Ang mahalaga…ay ang bawat kilos o gawa ng may karangalan, katapatan, pakikiramay, kagitingan, o sakripisyo… na nagpapayaman, nagpapasigla o naghihimok sa iba na sundan ang iyong halimbawa.

What will matter is not your competence, but your character.

Ang mahalaga ay hindi ang iyong kagalingan kundi ang iyong katangian.

What will matter is not how many people you know, but how many will feel a lasting loss when you are gone. 

Ang mahalaga ay hindi kung ilan ang dami ng taong kilala mo, kundi ang dami ng taong makararamdam ng ibayong kalungkutan kapag wala ka na.  

What will matter is not your memories,

Ang mahalaga ay hindi ang iyong mga ala-ala.

but the memories that live in those who loved you.

kundi ang mga ala-ala na mananatiling buhay sa puso at isip ng mga taong nagmamahal sa’yo.

What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what.

Ang mahalaga ay kung gaano ka katagal maaalaala, sinong makaka-alaala, at para saan.

Living a life that matters doesn’t happen by accident.

Ang mabuhay ng may halaga ay hindi nangyayaring parang aksidente.

It is not a matter of circumstance,

Hindi ito nakapende sa pangyayari o sirkumstansya.

But of choice.

Kundi sa pagpili.

Choose to live a life that matters.

Piliin mo na mabuhay na may halaga.

P.S. This beautiful poem was sent to me by email without the author’s name given. I must thank him/her very much for his/her thoughtfulness and generosity. I added the lines in Filipino. Jose “Pepe” Abueva

My email is pepevabueva@gmail.com

(by Jose “Pepe” Abueva)

Be First to Comment

Leave a Reply